عرفان
73 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2012 7:07:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

علم رسمی سر به سر قیل است وقال / نه ازو کیفیتی حاصل نه حال -علمی بطلب که همه نور است /سینه ز تجلی اش طور است