سی دی ها ی اخباریون
89 بازدید
تاریخ ارائه : 5/19/2013 9:37:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسمه تعالی /  اخیرا سی دی هایی به عنوان مناظرات با اساتید فلسفه و عرفان پخش شده که بهترین دلیل بر حقانیت حکمت وعرفان است