درس خارج
72 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2013 4:32:00 PM
موضوع: فقه و اصول

بسمه تعالی برخی عزیزان خارج خوان اظهار تمایل و شوق شرکت در درس خارج الحجاب و النظر حقیر کردند انشاالله سال تحصیلی 94/93باتوفیق الهی در تحصیل شرایط مکانی و غیره  بسته به مشیت الهی شروع می شود  .له الحمد  والتوفیق