تشکل طلاب بروجردی 2
297 بازدید
تاریخ ارائه : 6/2/2014 8:49:00 AM
موضوع: ارتباطات

با سمه تعالی شانه  / امید است فضلای عزیز بروجردی جهت تقویت هر چه بیشتر تشکل تازه تاسیس شده حقیر و سایر اعضای فعال را یاری نمایند ساماندهی صدها فاضل بروجردی کار اسانی نیست که یک یا چند نفر معدود بتوانند از عهده ان بر ایند جزاکم الله خیرا