مصاحبه راجع به مدرک گرایی
150 بازدید
تاریخ ارائه : 7/2/2014 10:35:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

باسمه تعالی

 خلاصه ای ازمصاحبه راجع به مدرک گرایی که توسط خبر نگار سایت نشست اساتید صورت

گرفته است در تاریخ 93/4/10 در سایت نشست قرار داده شد:

www.neshasteasatid.com .

به این مصاحبه در سایت تشکل طلاب بروجردی  سراسر کشور هم اشاره شده است :

www.tashakoltb.ir