مصاحبه مجمع
62 بازدید
تاریخ ارائه : 12/10/2014 11:44:00 AM
موضوع: ارتباطات

بسمه تعالی اخیرا مجمع نمایندگان مصاحبه ای 1 ساعته با حقیر انجام داد که پیرامون مسائل دینی .سیاسی. فرهنگی .علمی گفتگو شدو cd ان تحویل داده شد.