ارتداد و ماجرای سلمان رشدی
68 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب
مصاحبه کننده : حوزه نیوز
محل مصاحبه : منزل
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت حوزه نیوز و سایت یادداشتهای یک خبرنگار
تعداد شرکت کننده : 0