مصاحبه راجع به تشکل طلاب بروجردی
133 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : از اعضای فعال تشکل
محل مصاحبه : بروجرد
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت تشکل طلاب بروجردی tashakoltb.ir
تعداد شرکت کننده : 0

این مصاحبه راجع به جامعه مدرسین . مجمع طلاب وفضلای حوزه علمیه قم و تشکل طلاب بروجردی سراسر کشور در تاریخ  93/2/25 بوده است